szukaj


lekarz online recepta

Regulamin Portalu recepta24.pro

Wstęp

Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług zdrowotnych drogą elektroniczną a także sposób korzystania z serwisów prowadzonych przez praktykę lekarską Hibinimus Sebastian Krześniak.


Warunkiem korzystania z usług podmiotu jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego zaakceptowanie.


Praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany zaczynają obowiązywać z chwilą zamieszczenia nowych treści na stronie www.recepta24.pro. Zamieszczenie nowych informacji na stronie internetowej jest jednoznaczne z możliwością zapoznania się z treścią regulaminu przez Użytkownika.


Praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie, a także odmowy skorzystania z proponowanych świadczeń po dokonaniu rejestracji.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Portal „Recepta24.pro” jest portalem internetowym w ramach którego świadczeń medycznych udziela praktyka lekarska o nazwie Hibinimus Sebastian Krześniak z siedzibą: Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, REGON: 672191181, NIP: 797-169-06-08.
 2. Celem portalu jest umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom korzystanie z jego zasobów i usług za pośrednictwem strony Recepta24.pro.
 3. Portal oferuje usługi medyczne wykonywane przez osoby uprawnione (wykonujące zawody medyczne w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r., tj. DzU 2018 r., poz. 2190), które mają charakter e-konsultacji mających na celu preskrypcję produktów leczniczych dostępnych na receptę. Usługi tego rodzaju świadczone są przez osoby wykonujące zawód lekarza na podstawie oświadczeń złożonych przez Użytkownika portalu. Przesłanką konieczną do udzielenia e-konsultacji jest pozytywne zweryfikowanie Użytkownika przez lekarza świadczącego przedmiotowe usługi i zmiana jego statusu z Użytkownika na Pacjenta.
 4. E-konsultacje mają charakter ogólny i w żadnym przypadku nie zastępują leczenia, w tym specjalistycznego, które może rozpocząć się wyłącznie po przeprowadzeniu właściwych czynności diagnostycznych przez lekarza, w tym właściwego lekarza specjalistę.
 5. Warunkiem skorzystania z e-konsultacji jest szczegółowe zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go w części ogólnej i części odnoszącej się do praw pacjenta, zasad wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne oraz zasad dostępu do dokumentacji powstałej w wyniku udzielenia e-konsultacji.
 6. W celach dowodowych, dane związane z przeprowadzonymi e-konsultacjami i ordynacją produktów leczniczych są rejestrowane i archiwizowane elektronicznie przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa odnoszących się do przechowywania i archiwizowania indywidualnej dokumentacji medycznej. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług zdrowotnych świadczonych przez praktykę lekarską Hibinimus Sebastian Krześniak, Użytkownik, a w przypadku zmiany statusu Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem oraz archiwizowaniem indywidualnej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w Ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008 r., DzU 2009 r., nr 52, poz. 417, ze zm. oraz Rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 9.12.2015 r., DzU 2015 r., poz. 2069.

§ 2. Ogólne warunki korzystania z portalu

 1. Użytkownikami Portalu mogą być:
  1. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej nazywane Użytkownikami),
  2. kobiety, które za zgodą sądu opiekuńczego zawarły małżeństwo po ukończeniu 16. roku życia z ważnych powodów (dalej nazywane Użytkownikami).
 2. Warunkiem korzystania z portalu „Recepta24.pro” jest zostanie jego Użytkownikiem poprzez zarejestrowanie się przy użyciu kompletnych, prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym, własnych danych osobowych i teleadresowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 4 pkt. 11 RODO i art. 7 RODO jak również na udostępnianie swoich danych osobowych podmiotom świadczącym usługi specjalistyczne na rzecz praktyki lekarskiej Hibinimus Sebastian Krześniak.
 3. Podstawowym warunkiem korzystania z portalu „Recepta24.pro” jest dokonanie rejestracji w systemie, co wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, aktualnego numeru telefonu, aktualnego adresu zamieszkania (kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, nr lokalu), adresu e-mail, numeru PESEL, hasła złożonego z min. 8 znaków, przynajmniej jedna duża litera, przynajmniej jedna cyfra.
 4. Zakończenie procesu rejestracji uzależnione jest od zaakceptowania regulaminu korzystania z portalu i wyrażenia zgody na bycie świadczeniobiorcą, czyli osobą pobierającą świadczenia zdrowotne w formie e-konsultacji oraz złożenia oświadczeń wymienionych w powyższych punktach.
 5. Do momentu zakończenia procesu rejestracji i pozytywnego zweryfikowania przez osoby wykonujące zawód lekarza, osoba „korzystająca” z portalu nie jest pacjentem, a jedynie Użytkownikiem, czyli osobą której stan uzasadnia lub wymaga nawiązania relacji z osobami wykonującymi zawody medyczne w celu zasięgnięcia porady medycznej i jej sfinalizowania w formie preskrypcji.
 6. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji i pozytywnej weryfikacji medycznej Użytkownik zyskuje status Pacjenta w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (DzU 2009 r., nr 52, poz. 417, ze zm.).
 7. Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby do momentu zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach portalu.
 8. Użytkownik nie może korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom do ciągłego lub sporadycznego wykorzystywania.
 9. Prawem do używania konta w portalu „Recepta24.pro” Użytkownik nie może rozporządzać w zakresie przekazywania dostępu innym osobom fizycznym.
 10. W przypadku uprawdopodobnienia, że doszło do udostępnienia konta innej niż pierwotnie zarejestrowana osoba, praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak ma prawo zawiesić konto lub dokonać jego likwidacji.
 11. Konto może zostać zawieszone lub zlikwidowane również w każdym innym przypadku, gdy ze strony Użytkownika doszło do umyślnego naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
 12. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo korzystać ze Strefy Ogólnodostępnej, po połączeniu się z adresem internetowym portalu pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu, a z usług polegających na udzieleniu e-konsultacji, po pozytywnej weryfikacji medycznej i wniesieniu opłaty stanowiącej cenę za usługę medyczną, której wartości zostały wyrażone w zawartej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 13. Pozytywna weryfikacja medyczna – przez pozytywną weryfikację medyczną należy rozumieć zakwalifikowanie Użytkownika do uzyskania e-konsultacji i recepty lekarskiej na podstawie oceny złożonych przez niego oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących między innymi uprzednio uzyskanych świadczeń zdrowotnych o charakterze lekarskim, w tym specjalistycznych, istniejącej obecnie lub w przeszłości terapii chorób oraz istnienia znanych Użytkownikowi przeciwwskazań do zainicjowania terapii farmakologicznej z wykorzystaniem danego typu produktów leczniczych lub ściśle określonych produktów leczniczych.
 14. Pozytywna weryfikacja medyczna uzależniona jest od medycznej oceny odpowiedzi na pytania zadane Użytkownikowi w związku ze zgłaszanym problemem zdrowotnym.
 15. Użytkownik chcący uzyskać e-konsultację wraz z preskrypcją w związku z koniecznością uzyskania „tabletki po stosunku” zobowiązany jest wypełnić ankietę „PS” - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 16. Użytkownik chcący uzyskać e-konsultację wraz z preskrypcją w związku z koniecznością uzyskania produktów leczniczych niezbędnych do kontynuowania terapii choroby uprzednio zdiagnozowanej i leczonej przez lekarza, w tym lekarza specjalistę jest zobowiązany wypełnić ankietę „kontynuacja terapii” - stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 17. Po pozytywnej weryfikacji medycznej i dokonaniu przez Pacjenta stosowanej opłaty, Pacjent otrzyma poprzez indywidualne – zarejestrowane uprzednio konto informacje dotyczące sposobu i czasu realizacji e-recepty.
 18. Pacjent realizujący e-receptę uzyskaną po przeprowadzeniu e-konsultacji ponosi 100% odpłatność za zaordynowane produkty lecznicze. Pełną odpłatność za produkty lecznicze ponosi również Pacjent, który w rozumieniu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest świadczeniobiorcą – tj. posiada uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i refundacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 19. Akceptując niniejszy regulamin, Pacjent oświadcza, że został poinformowany o tym, że praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie posiada umowy z NFZ w przedmiocie wypisywania recept na produkty refundowane.
 20. Akceptując niniejszy regulamin, Pacjent oświadcza, że został poinformowany o tym, że w wyniku konsultacji medycznej w portalu https://recepta24.pro nie ma możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego (druk ZUS ZLA) w trybie online.
 21. Lekarz udzielający świadczeń w ramach niniejszego portalu ma prawo odmówić Użytkownikowi prawa do udzielenia świadczeń zdrowotnych w związku z dokonaniem negatywnej weryfikacji medycznej.
 22. Dokonanie weryfikacji medycznej nie wiąże się dla Użytkownika z poniesieniem opłaty wstępnej (kwalifikacyjnej).
 23. Negatywna weryfikacja medyczna nie eliminuje prawa praktyki lekarskiej Hibinimus Sebastian Krześniak do przetwarzania danych osobowych, w tym teleadresowych Użytkownika, który dokonał rejestracji w portalu.
 24. Praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak oświadcza, że maksymalnym czasem na uzyskanie e-konsultacji połączonej z preskrypcją produktów leczniczych jest czas 12 godzin od momentu dokonania pozytywnej weryfikacji medycznej Użytkownika.
 25. W przypadku zaistnienia przyczyn o charakterze siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzeń o charakterze nagłym i nieprzewidywalnym, jak również okoliczności niezawinionych przez praktykę lekarską Hibinimus Sebastian Krześniak, czas uzyskania świadczenia od momentu dokonania pozytywnej weryfikacji medycznej może ulec przedłużeniu.

§ 3. Wnoszenie opłat za korzystanie z usług portalu

 1. Opłata za korzystanie z e-konsultacji w ramach portalu „Recepta24.pro” odbywa się za pomocą serwisu Przelewy24.
 2. Pacjent dokonuje przelewu środków finansowych (dalej wpłaty) na konto osobiste utworzone w serwisie Przelewy24 dla firmy Hibinimus Sebastian Krześniak.
 3. Zapłata może zostać dokonana w formie przelewu lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 4. Wpłata określonej ceny po dokonaniu pozytywnej weryfikacji medycznej nie ulega zwrotowi. Dotyczy to również sytuacji, w których Pacjent złoży za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o chęci odstąpieniu od skorzystania z e-konsultacji świadczonej drogą elektroniczną.
 5. W przypadku, gdy po dokonaniu pozytywnej weryfikacji medycznej nie dojdzie do skorzystania z e-konsultacji z winy Pacjenta, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku gdy do wykonania e-konsultacji i preskrypcji produktów leczniczych nie dojdzie z winy lekarza praktyki lekarskiej Hibinimus Sebastian Krześniak, bądź problemów technicznych, które wystąpiły po stronie portalu „Recepta24.pro” Pacjent nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, a opłata wniesiona przez Pacjenta zostanie zwrócona na indywidualne konto.
 7. Po skorzystaniu z dowolnej usługi (e-konsultacji) zostaje automatycznie wygenerowana faktura VAT, której wersja elektroniczna zostanie umieszczona na indywidualnym koncie Pacjenta.

§ 4. Dokumenty i oświadczenia

 1. Po zakończeniu prawidłowej Rejestracji praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak tworzy dla Użytkownika Konto w Portalu przypisane do konta e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu nazwy konta e-mail oraz hasła (w trakcie logowania).
 2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez praktykę lekarską Hibinimus Sebastian Krześniak zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług portalu,
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  4. wyraża zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci e-konsultacji i uzyskanie produktów leczniczych na podstawie preskrypcji (e-recepty),
  5. oświadcza, że przekazane przez niego informacje, w tym dane medyczne są zgodne z aktualnym stanem faktycznym, a przedstawiona lub opisana dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia, w tym leczenia specjalistycznego jest prawdziwa i nie została uzyskana w drodze wyłudzenia, podstępu lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń woli.
 3. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji poprzez formularz założenia Konta, Użytkownik uzyskuje unikalny Login i Hasło, które są przesyłane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Otrzymane Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta nie są zbywalne i przekazywanie ich do użytku innemu Użytkownikowi bez wiedzy i zgody „Recepta24.pro” jest niedozwolone.
 5. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji medycznej, Użytkownik, który uzyskał status Pacjenta oświadcza, że:
  1. zapoznał się z prawami pacjenta określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. nie upoważnia do utworzonej dokumentacji medycznej związanej z wykonaną e-konsultacją żadnej osoby fizycznej,
  3. upoważnia „Recepta24.pro” i praktykę lekarską Hibinimus Sebastian Krześniak do przekazania dokumentacji medycznej powstałej w związku z przeprowadzoną e-konsultacją w drodze elektronicznej transmisji danych na adres e-mail Pacjenta podany w procesie rejestracji. Podstawą udostępnienia dokumentacji jest oświadczenie złożone przez Pacjenta w formie elektronicznej, które zostało przesłane na adres kontakt@recepta24.pro,
  4. produkty lecznicze uzyskane w wyniku realizacji e-recepty nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, a ubieganie się o nie wynika z chęci ich nieodpłatnego przekazania lub odsprzedaży innym osobom,
  5. zapozna się z treściami zamieszczonymi na indywidualnym koncie Pacjenta odnośnie sposobu i miejsca realizacji e-recepty.

§ 5. Warunki zamieszczania Ogłoszeń w ramach portalu „Recepta24.pro”

 1. Portal „Recepta24.pro” oświadcza, że zamieszcza na swoich stronach treści o charakterze informacyjnym o tematyce związanej ze zdrowiem i edukacją zdrowotną, w formie ogłoszeń i informacji.
 2. Zamieszczone przez „Recepta24.pro” informacji i treści o charakterze edukacyjnym nie mają charakteru reklamy.
 3. Dostęp do ogłoszeń i informacji, w tym treści edukacyjnych mają wyłącznie Użytkownicy, którzy uzyskali status Pacjenta.

§ 6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
  2. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie,
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Hibinimus Sebastian Krześniak, Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, e-mail: kontakt@recepta24.pro, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 4 formularza odstąpienia od umowy na adres korespondencyjny Hibinimus Sebastian Krześniak. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną Hibinimus Sebastian Krześniak niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
  Skutki odstąpienia od umowy:
  1. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zanim Hibinimus Sebastian Krześniak przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Hibinimus Sebastian Krześniak zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Recepta24.pro), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Hibinimus Sebastian Krześniak otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
  3. Hibinimus Sebastian Krześniak może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Hibinimus Sebastian Krześniak dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz na adres: Hibinimus Sebastian Krześniak, Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, e-mail: kontakt@recepta24.pro, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Hibinimus Sebastian Krześniak o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, a została ona dostarczona Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Hibinimus Sebastian Krześniak odbierze rzecz na swój koszt.
  6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. W przypadku umów o świadczenie usług, w tym Usługi konsultacji medycznej Klient, który odstępuje od Umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usług, zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Hibinimus Sebastian Krześniak o odstąpieniu od Umowy.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjent, który ma zastrzeżenia dotyczące zakresu, sposobu bądź jakości usług świadczonych odpłatnie za pośrednictwem serwisu oraz terminu ich wykonania jest uprawniony do złożenia reklamacji. Pacjent ma również prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie prawidłowości dokonanej preskrypcji.
 2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@recepta24.pro, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia udzielenia e-konsultacji lub negatywnej weryfikacji medycznej (dotyczy Użytkownika).
 3. „Recepta24.pro” zobowiązuje się rozpatrzyć prawidłowo złożoną reklamację w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania na wskazany adres e-mail – kontakt@recepta24.pro.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Pacjent ma prawo do realizacji dodatkowej e-konsultacji za pośrednictwem portalu „Recepta24.pro” bez dokonywania stosownej opłaty.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak zapewnia pełną ochronę poufności danych użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., DzU 2018 r., poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO.
 2. Praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak gwarantuje Użytkownikowi i Pacjentowi prawa wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
 3. Praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak ma prawo przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług o charakterze e-konsultacji, a także w celach marketingowych związanych z tymi usługami. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić jedynie za zgodą Użytkownika.

§ 9. Odpowiedzialność portalu „Recepta24.pro”

 1. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane na indywidualnym koncie Użytkownika.
 2. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak zapewniają Użytkownikom dostęp do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez uprawnione do tego podmioty (osoby wykonujące zawody medyczne).
 3. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia Pacjenta wynikłe z zastosowania zaordynowanych produktów leczniczych, które zostały wymienione w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego (dalej ChPL), jak również za negatywne następstwa i niepożądane zdarzenia medyczne, które wyniknęły ze stosowania produktów leczniczych niezgodnie z zapisami zamieszczonymi w ChPL.
 4. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia Pacjenta wynikłe z nieprawidłowego zastosowanie produktów leczniczych w związku z podjęciem decyzji o preskrypcji na podstawie nieprawdziwych bądź nierzetelnych oświadczeń Użytkownika.
 5. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia Pacjenta wynikłe z nieprawidłowego zastosowania produktów leczniczych w związku z podjęciem decyzji o preskrypcji na podstawie nieprawdziwej lub nienależącej do Użytkownika dokumentacji medycznej utworzonej w trakcie leczenia specjalistycznego.
 6. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i starty psychiczne wynikłe u Pacjenta z powodu niezrealizowania e-recepty w terminie, w którym zachowuje ważność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Portal „Recepta24.pro” oraz praktyka lekarska Hibinimus Sebastian Krześniak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe, zdrowotne i straty psychiczne wynikłe u Pacjenta z powodu niezrealizowania e-recepty w terminie, w którym zachowuje ważność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Portal „Recepta24.pro” oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 1994 r., nr 24, poz. 83, z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. DzU 2018 r., poz. 419 oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych z 2001 r., nr 128, poz. 1402.
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu „Recepta24.pro”, w celach osobistych i komercyjnych, bez zgody Portalu.

Załączniki do regulaminu

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO*

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, adresem mailowym: kontakt@recepta24.pro.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem (Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza prawa podatkowego (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
  3. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a),
  4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej z Panią/Panem umowy.
  5. w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a. RODO).
 3. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane w następujących celach:
  1. w celu przygotowania zawieranej z Pani/Panem Umowy, a następnie – w razie jej zawarcia – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi reklamacji, dokonywania rozliczeń, weryfikacji wykonania przedmiotu umowy – na podstawie wymogów kontraktowych,
  2. w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  3. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w celach wskazanych w zgodzie. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora; lub e-mail na adres: kontakt@recepta24.pro,
  4. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi zawartej z Administratorem umowy stanowiącym, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  1. w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy zawartej z Administratorem – podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, w tym lekarzom, laboratoriom badawczym, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym, księgowym,
  2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
  3. innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan na takie udostępnienie zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa (wymogi ustawowe) będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej ze Administratorem, a po upływie tego okresu przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po jej cofnięciu wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, na potrzeby których konieczne będzie dysponowanie Pani/Pana danymi przez czas ich przedawnienia oraz przez okres ich obowiązkowego przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora jest wymogiem umownym i opiera się na zasadzie dobrowolności. Nie podanie przez Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie wymogów kontraktowych uniemożliwi zawarcie umowy, zaś nie podanie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody uniemożliwi realizację celów, w których zgoda ta miałaby zostać udzielona.
 8. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
 9. Może Pani/Pan realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mail: kontakt@recepta24.pro. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora prowadzonej przez Administratora danych list polecony.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119/1.


Wyszukaj lek

Hibinimus Sebastian Krześniak © 2023, Projekt i wykonanie MedWeb.com.pl