szukaj


lekarz online recepta

Polityka prywatności Recepta24.pro

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest praktyka lekarska działająca pod firmą Hibinimus Sebastian Krześniak z siedzibą: Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, REGON: 672191181, NIP: 797-169-06-08 (dalej: Administrator).

 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, adresem mailowym: kontakt@recepta24.pro. lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.

 3. Administrator zakłada, że Pani/Pana dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego formularza rejestracyjnego, pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana.

 4. W ramach niniejszego formularza rejestracyjnego Administrator będzie przetwarzać następujące, podane przez Panią/Pana dane osobowe:
  a. Pani/Pana imię i nazwisko
  b. Pani/Pana adres zamieszkania
  c. Pani/Pana data urodzenia
  d. Pani/Pana adres e-mail kontaktowy
  e. Pani/Pana numer telefonu kontaktowego
  f. Pani/Pana płeć
  g. Pani/Pana numer Pesel

 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  a. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem (Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza prawa podatkowego (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
  c. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a),
  d. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej z Panią/Panem umowy.
  e. w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a. RODO). Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane w ramach niniejszego formularza kontaktowego w celu realizacji zadań lub/oraz korespondencji z Panią/Panem wynikających z treści zawartych w formularzu kontaktowym, a także, w uzasadnionych przypadkach, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych w punkcie powyżej.

 6. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane w następujących celach:
  a. w celu przygotowania zawieranej z Panem/Panią Umowy, a następnie – w razie jej zawarcia – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi reklamacji, dokonywania rozliczeń, weryfikacji wykonania przedmiotu umowy – na podstawie wymogów kontraktowych,
  b. w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  c. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w celach wskazanych w zgodzie. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora; lub e-mail na adres: kontakt@recepta24.pro,
  d. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi zawartej z Administratorem umowy stanowiącym, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej- w uzasadnionych przypadkach – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  a. w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy zawartej z Administratorem – podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, w tym lekarzom, laboratoriom badawczym, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym, księgowym,
  b. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
  c. innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na takie udostępnienie zgodę.
  Lista podmiotów, którym Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe znajduje się tutaj.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą automatycznie profilowane.

 10. Pani/Pana dane będą zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich do określonych kategorii Pani/Pana danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych funkcjonujących u Administratora.

 11. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa (wymogi ustawowe) będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej ze Administratorem, a po upływie tego okresu przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po jej cofnięciu wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, na potrzeby których konieczne będzie dysponowanie Pani/Pana danymi przez czas ich przedawnienia oraz przez okres ich obowiązkowego przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 12. Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora jest wymogiem umownym i opiera się na zasadzie dobrowolności. Nie podanie przez Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie wymogów kontraktowych uniemożliwi zawarcie umowy, zaś nie podanie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody uniemożliwi realizację celów, w których zgoda ta miałaby zostać udzielona.

 13. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

 14. Może Pani/Pan realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mail: kontakt@recepta24.pro. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora prowadzonej przez Administratora danych list polecony.

 15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.


*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119/1.Wyszukaj lek

O NAS REGULAMIN KONTAKT BLOG FAQPORTAL PACJENTAPRAWA PACJENTA
polityka prywatności i plików cookies

Hibinimus Sebastian Krześniak © 2023, Projekt i wykonanie MedWeb.com.pl